மொக்க ஜோக்ஸ்: சிரிப்புக் கொண்டாடும் நகைச்சுவை

சிரிப்புக் கொண்டாடுவதில் விளக்கம் வந்து மூக்குத்துணை கொண்டாட முடியும் ஒரு குறிப்பிட்ட போக்கு! இந்த கட்டுரையில் குழந்தைகளுக்கு, இளைஞர்களுக்கு, பெரியவர்களுக்கு அனைத்து வயது பரிசுகளுக்கும் போன்ற விகாரங்களையும் அளிப்போம். அதாவது, பின் விளக்கம் வந்து முடியும்! அத்தகைய நகைச்சுவைகளை எப்படி அளிப்பது என்பது கட்டுரையில் அளிப்போம்.

குழந்தைகளுக்கான ஜோக்ஸ்

 • அம்மா: மகா, உன் வீட்டு பள்ளிக்கு எதிர்பார்க்கணும்! மகா: அம்மா, அதை நான் செய்ய வில்லை, என் பள்ளியை நோக்க வேண்டியது!
 • மகா: அம்மா, உங்கள் பள்ளி சேர்ந்தான்! அம்மா: எப்போ மகா, அவன் உங்கள் பள்ளியை நோக்க போறதா? மகா: அம்மா, அவன் உங்கள் பள்ளியை நோக்க வில்லை, அவன் என் பள்ளியை நோக்க போகிறான்!
 • மகா: அம்மா, உங்கள் கை மேல் ஒரு வழிபாடு உள்ளது. அம்மா: அதை பற்றி என்ன சொன்னாய்? மகா: இது உங்கள் கண்ணியம் அம்மா, அந்த வழிபாடை அவன் அம்மா கை மேல் வைத்திருக்கிறது!
 • அம்மா: மகா, நீ முகம் கழுத்தில் வழிபாடு கொண்டிருக்கின்றாயா? மகா: ஆமா, அம்மா, என் விபத்துக்கு உதவ உங்கள் கழுத்து பாதுகாப்பில் இருக்கின்றது!

இளைஞர்களுக்கான ஜோக்ஸ்

 • கார்டுக்கு படம் பார்க்க அனுமதியில்லை. அதான் நான் பரோக்கு படம் பார்த்தேன்.
 • ஒரு சிறிய பாடகர்: “நீ என் முதல் அல்பம் மூலம் பாடினாயா?” முட்டாள்: “ஆமா, அப்போ நான் அதிசயமாக அழைத்தேன், ‘பேபி ஷார்க்’!”
 • ஒரு படிகள் குழந்தை: “உங்கள் முதல் சொல் என்ன?” அம்மா: “குறிப்பு.” பப்பா: “மூதாட்டே அந்த வார்த்தை என்ன?”
 • ஒரு படிகள் குழந்தை: “உங்கள் குடும்பம் எப்போ பழைய படியே போயிருக்கிறது, அந்த படிகள் என்ன படிக்கின்றன?” அம்மா: “எங்கள் குடும்பம் பழைய படிகளைப் பார்க்கின்றது, உங்கள் குடும்பம் மாதிரி!”
 • பப்பா: “எங்கள் வீடு அசிங்கமான படியை பார்க்கிறது.” அம்மா: “அந்த படியின் பெயர் என்ன?” பப்பா: “எங்கள் வீட்டில் உள்ள ஒரு காக்கிடி!”

இளம் பெண்களுக்கான ஜோக்ஸ்

 • பெண் 1: “நான் நம்பிக்கை தரலாம் மற்றும் பார்க்க முடியும்.” பெண் 2: “நீ நம்பிக்கை தரலாம், நீ சிந்திக்கமுடியும்.”
 • பெண் 1: “உங்கள் உடம்பில் எதிர்காலத்தில் என்ன செய்ய வில்லை?” பெண் 2: “நான் என் உடம்பை உள்ளமைப்பதற்கு கேட்டுக் கொள்கின்றேன்!”
 • பெண் 1: “நீ எங்கள் தனித்திருத்தத்தை எதிர்காலத்தில் எதிர்காலத்தில் என்ன செய்ய வில்லை?” பெண் 2: “நான் என் தனித்திருத்தத்தை சோதிக்கின்றேன் மற்றும் நீ என் தனித்திருத்தத்தை உள்ளமைப்பதற்கு கேட்டுக் கொள்கின்றேன்!”
 • பெண் 1: “என் வீடு நிறைய உரிமைகளுடன் அனைத்து கட்டணங்களையும் செலுத்த விரும்புகிறது.” பெண் 2: “அப்போ, அப்போ, அந்த வீட்டில் நீ என் கட்டணத்தை செலுத்துகிறீர்கள்.”
 • பெண் 1: “நான் உங்கள் சொந்த கட்டணத்தை பொருளாதாரமாக பயன்படுத்த விரும்புகிறேன்.” பெண் 2: “அப்போ, என் சொந்த கட்டணத்தை பயன்படுத்தினீர்கள் மற்றும் நீ என் கட்டணத்தை பொருளாதாரமாக பயன்படுத்துகிறீர்கள்!”

பெரியவர்களுக்கான ஜோக்ஸ்

 • பப்பா: “உங்கள் மகள் பிள்ளையா?” பெரியவர்: “ஆமா, அவள் பிள்ளை உள்ளது.” பப்பா: “அவள் பிள்ளையின் பிள்ளை உள்ளது மா?” பெரியவர்: “ஆமா, அவள் பிள்ளையின் பிள்ளையின் பிள்ளை உள்ளது.” பப்பா: “அப்போ, அப்போ, அவன் தனித்திருத்தத்தில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டான் அதிசயமாக!”
 • பெரியவர் 1: “நான் என் வயதில் அதிசயமாக தொழில்களை அளிக்கிறேன்.” பெரியவர் 2: “அப்போ, என் வயதில் நான் அதிசயமாக உழைந்திருக்கின்றேன்!”
 • அந்த பெரியவர்: “என் பிள்ளை பள்ளிக்கு செல்கின்றான்.” அவன் செய்தியாளர்: “அவன் எதிர்காலத்தில் உழைக்கிறான்.” அந்த பெரியவர்: “அப்போ, அவன் எதிர்காலத்தில் உழைக்கிறான் அதிசயமாக!”
 • ஒரு பெரியவர் முட்டாள் பெரியவருக்கு கேட்டார்: “நீ எதிர்காலத்தில் ஏன் உழைக்கிறாய்?” முட்டாள்: “நான் குழந்தை முட்டாள் பெரியவர் ஆக விரும்பின்றேன்!”

இதிலிருந்து மேலும் ஜோக்ஸ்

 • பெரியவர் 1: “நீ செம படியே என் பதிவை அழைக்கிறாயா?” பெரியவர் 2: “ஆமா, அது உங்கள் பதிவு என் அழைக்கை என்று அழைக்கிறது.”
 • பெரியவர் 1: “நீ என் அனுபவங்களை அனுபவிக்கிறாயா?” பெரியவர் 2: “ஆமா, அது உங்கள் அனுபவங்களை அனுபவிக்கிறது என்று அனுபவிக்கிறது!”

சிரிப்புக் கொண்டாடல் முடியும்!

போர், சிரிப்புக் கொண்டாடுவது எப்படி முடியும் என்பதை உங்கள் உடல் மற்றும் மனதில் அனுபவிக்கின்றோம். சிரிப்பு உடலில் நம் உறவுகளை பல்கின்றது மற்றும் மெல்லிபடுத்துகின்றது. அந்தச் சிரிப்பை குழப்பு மற்றும் மனதில் உள்ள பெரிய விசயங்களை குறைத்து வாழ்க்கையின் உள்படி வளர்க்கின்றது.

உங்கள் வாழ்க்கையில் கூட்டத்தில் இந்த ஜோக்குகளை பகிர்ந்து சிரிப்பின்று அந்த சிறிப்பின் நன்மைகளை அறியலாம். உங்கள் சிறிப்புக்களை உங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்துடன் பகிர்ந்து விளக்குங்கள். அவர்களுடன் சிரிப்பு அதிசயம் குழப்புகளை அழைத்து நிறைவேற்றும் நினைவுகளை உருவாக்குகின்றது.

உங்கள் வியாபாரத்தில் சிரிப்பு அதிசயம் அதிக அளவில் அவர்களை வளர்த்துகின்றது. அந்த குழப்பை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க உதவுகின்ற உண்மையான மருந்து என்று சொல்லப்படுகின்றது.

இப்போ, குழந்தை, இளைஞர், இளம் பெண் அல்லது பெரியவர் யாருடைய வயதிலும் சிரிப்பை அனுபவிக்கின்றீர்கள். இந்த ஜோக்குகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பதிலளிக்க விரும்புகின்றது.

மேலும் சிரிப்பு உள்ள கட்டுரைகள்

சிரிப்பு அதிசயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு போக்கு! உங்கள் வாழ்க்கையில் சிரிப்பு பலருக்கும் உத்தமம் அனுபவிக்கின்றது மற்றும் நினைவுகளை அழைத்துக் கொள்ளுகின்றது.

உங்கள் வாழ்க்கையில் குழப்புகள் அந்த சிரிப்புக்கு விளக்கமாக உருவாக்க முடியும். உங்கள் நகைச்சுவை காரிகைகளை பகிர்ந்து அந்த சிறிப்பின் நன்மைகளை அறியலாம். உங்கள் சிறிப்பை உங்கள் குழந்தைகள், சோதனைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்துடன் பகிர்ந்து விளக்குகின்றனர். அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வளர்த்து வாழ்க்கையின் உள்படி அதிசயமாக மாறுத்தும் நினைவுகளை உருவாக்குகின்றனர்.

உங்கள் வியாபாரத்தில் சிரிப்பு அதிசயம் அதிக அளவில் அவர்களை வளர்த்துகின்றது. அந்த குழப்பை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க உதவுகின்ற உண்மையான மருந்து என்று சொல்லப்படுகின்றது.

மேலும் சிரிப்பு உள்ள கட்டுரைகள்

சிரிப்பு அதிசயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு போக்கு! உங்கள் வாழ்க்கையில் சிரிப்பு பலருக்கும் உத்தமம் அனுபவிக்கின்றது மற்றும் நினைவுகளை அழைத்துக் கொள்ளுகின்றது.

உங்கள் வாழ்க்கையில் குழப்புகள் அந்த சிரிப்புக்கு விளக்கமாக உருவாக்க முடியும். உங்கள் நகைச்சுவை காரிகைகளை பகிர்ந்து அந்த சிறிப்பின் நன்மைகளை அறியலாம். உங்கள் சிறிப்பை உங்கள் குழந்தைகள், சோதனைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்துடன் பகிர்ந்து விளக்குகின்றனர். அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வளர்த்து வாழ்க்கையின் உள்படி அதிசயமாக மாறுத்தும் நினைவுகளை உருவாக்குகின்றனர்.

மேலும் சிரிப்பு உள்ள கட்டுரைகள்

சிரிப்பு அதிசயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு போக்கு! உங்கள் வாழ்க்கையில் சிரிப்பு பலருக்கும் உத்தமம் அனுபவிக்கின்றது மற்றும் நினைவுகளை அழைத்துக் கொள்ளுகின்றது.

உங்கள் வியாபாரத்தில் சிரிப்பு அதிசயம் அதிக அளவில் அவர்களை வளர்த்துகின்றது. அந்த குழப்பை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க உதவுகின்ற உண்மையான மருந்து என்று சொல்லப்படுகின்றது.

இப்போ, குழந்தை, இளைஞர், இளம் பெண் அல்லது பெரியவர் யாருடைய வயதிலும் சிரிப்பை அனுபவிக்கின்றீர்கள். இந்த ஜோக்குகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பதிலளிக்க விரும்புகின்றது.

மேலும் சிரிப்பு உள்ள கட்டுரைகள்

சிரிப்பு அதிசயம் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு போக்கு! உங்கள் வாழ்க்கையில் சிரிப்பு பலருக்கும் உத்தமம் அனுபவிக்கின்றது மற்றும் நினைவுகளை அழைத்துக் கொள்ளுகின்றது.

உங்கள் வாழ்க்கையில் குழப்புகள் அந்த சிரிப்புக்கு விளக்கமாக உருவாக்க முடியும். உங்கள் நகைச்சுவை காரிகைகளை பகிர்ந்து அந்த சிறிப்பின் நன்மைகளை அறியலாம். உங்கள் சிறிப்பை உங்கள் குழந்தைகள், சோதனைகள் மற்றும் உங்கள் குடும்பத்துடன் பகிர்ந்து விளக்குகின்றனர். அவர்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் வளர்த்து வாழ்க்கையின் உள்படி அதிசயமாக மாறுத்தும் நினைவுகளை உருவாக்குகின்றனர்.

உங்கள் வியாபாரத்தில் சிரிப்பு அதிசயம் அதிக அளவில் அவர்களை வளர்த்துகின்றது. அந்த குழப்பை உங்கள் வாழ்க்கையில் அனுபவிக்க உதவுகின்ற உண்மையான மருந்து என்று சொல்லப்படுகின்றது.

இப்போ, குழந்தை, இளைஞர், இளம் பெண் அல்லது பெரியவர் யாருடைய வயதிலும் சிரிப்பை அனுபவிக்கின்றீர்கள். இந்த ஜோக்குகள் உங்கள் வாழ்க்கையில் பதிலளிக்க விரும்புகின்றது.

Also read hilarious jokes in English

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Table of Contents